Sözlü Bildiriler

Referans No Sunum No Başlık Sunucu
6 SS-01 Travma Sonrası İntrakranial Kanama Gelişen Faktör V Eksikliği Mehmet Sami İslamoğlu
8 SS-02 Non-ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda GRACE Skor ile SYNTAX 2 Skor Arasındaki İlişki Onur Baydar
15 SS-03 Diyabetik Hipertansif Hastalarda Kronik Böbrek Hastalığı ve Koroner Arter Hastalığı Prevalansının Araştırılması ve Karşılaştırılması Gülay Aydın
19 SS-04 Bilinç bulanıklığı ile acile getirilen hastada tespit edilen şiddetli akut hiponatremi ve Covid-19 birlikteliği Rahman Köseoğlu
22 SS-05 65 Yaş Üstü Metabolik Sendromlu Hastalarda Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ile CRP Ve Nötrofil Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki Rıdvan Sivritepe
25 SS-06 Tiroid otoantikor pozitifliği olan hastalarda sistemik otoimmün hastalıklarla ilişkili otoantikorların araştırılması Ali Duran
41 SS-07 Programlı hemodiyaliz hastalarında anksiyetenin demografik ve klinik verilerle ilişkisi Mustafa Topal
44 SS-08 60 yaş üstü membranöz glomerülonefritli hastalarda glomerüler C3 depozisyonun klinik ve prognostik önemi Özgür Akın Oto
53 SS-09 Nadir bir hemoliz nedeni Granisetron sonrası gelişen otoımmun hemolitik anemi Hakan Özer
60 SS-10 Akut miyokard enfarktüsünde aritmilerin önlenmesinde magnezyum sülfat Sibel Koçak Yücel
61 SS-11 İmmatür Platelet Fraksiyonu: Trombosit fonksiyonlarını yansıtan bu yeni parametre, Covid-19 pnömonili hastalarda hastalık şiddeti için erken bir belirteç olabilir mi? Zeynep Komesli
63 SS-12 Deri Paterji Testinin Behçet Hastalığı Tanısındaki Duyarlılık ve Özgüllüğünün Geliştirilmesi Rabia Deniz
65 SS-13 Doğum sonrası kanamaya bağlı renal kortikal nekroz Gülru Birce Sönmezöz
77 SS-14 Trigliserit/HDL oranı insülin direnci belirteci olabilir mi? Dilay Karabulut
84 SS-15 Granulomlu Polianjitis Tutulumuna Bağlı Gelişen Barsak Perforasyonunun Primer Cerrahi Onarım ile Tedavisi: Vaka Sunumu Begüm Güler Şentürk
86 SS-16 Covid-19 enfeksiyonu hastalarında antihipertansif tedavinin akut böbrek hasarı üzerine etkisi Tuncay Dağel
113 SS-17 Erişkin kişide çene kemiğinde litik lezyon; diş hekimliğinden iç hastalıklarına multidisipliner yaklaşım Beliz Mehveş Beşışık Terzioğlu
5 SS-18 Viral Pnömoni Sonrası İnsidental Feokromasitoma Mehmet Sami İslamoğlu
7 SS-19 Enoksaparine Bağlı Gelişen Pektoral Hematom Mehmet Sami İslamoğlu
13 SS-20 Covid-19 enfeksiyonu seyrinde görülen tirotoksikoz durumu ve ayırıcı tanısı Rahman Köseoğlu
14 SS-21 Covid-19 enfeksiyonlu hastada yeni tanı diyabet, diyabetik ketoasidoz ve akut böbrek yetmezliği birlikteliği Rahman Köseoğlu
28 SS-22 Deliryum ile atipik Şekilde prezente olan COVİD-19 Olgusu Mehmed Burak Erdaş
30 SS-24 25 Yıl Sonra Tanı Konan Sheehan Sendromunun Fahr Sendromuyla Prezentasyonu Mehmet Güven
29 SS-23 Hipofizer Apopleksi İle Prezente Olan Yeni Tanı Hipofizer Makroadenom Olgusu Mehmet Güven
31 SS-25 Postmenapozal kadın hastalarda hipoparatiroidi varlığının kemik sağlığı üzerine etkisi: Vaka kontrol çalışması Mahmut Apaydın
35 SS-26 COVID-19 Seyrinde Koagülasyon Parametreleri ve İnflamatuar Belirteçlerdeki Değişimlerin Hastalık Şiddetiyle İlişkisi Alpay Medetalibeyoğlu
37 SS-27 Subakut tiroiditli hastalarda tiroid otoantikor pozitifliği ile hipotiroidi ilişkisi Merve Çatak
38 SS-28 Metastatik Renal Hücreli Karsinomda Vücut Kitle İndeksi ile Nivolumab Yanıtı Arasındaki İlişki Merve Korkmaz Yılmaz
40 SS-29 COVID-19 İlişkili Subakut Tiroidit Vakası Yunus Çatma
48 SS-30 Akut biliyer pankreatitte yeni bir prognostik belirteç: ALBI skoru Gökhan Tazegül
51 SS-31 COVID-19 Hastalarında Karaciğer Enzim Yüksekliği Mortalite Belirteci midir? Göktürk Ögredici
52 SS-32 Covid-19 Olgularında PCR Pozitifliğinin İlişkili Olduğu Faktörlerin Değerlendirilmesi ve Prognozda Önemi Meryem Topal
55 SS--33 Yatan COVİD hastalarının komorbid hastalıkları, yoğun bakıma gidiş ve mortalite oranları Arzu Cennet Işık
56 SS-34 Yaygın değişken immün yetmezliği olan bir hastada COVID-19 enfeksiyonu Gökhan Tazegül
67 SS-36 Fonksiyonel bağırsak hastalıklarının alt üriner sistem yakınmaları ile ilişkisi Sena Tokay Tarhan
71 SS-37 Eritema nodosum ile presente olan atipik covid-19 enfeksiyonu; olgu sunumu Müge Bilge
72 SS-38 Crack mi covid mi? Işıl Kibar Akıllı
74 SS-39 Covıd 19 Pandemisinin İstanbul Kartal Bölgesi Diyabetik Hasta Populasyonu Üzerine Olan Etkileri Onur Yılmazer
75 SS-40 Nedeni bilinmeyen tıbbi sorunlar ve klinik bulguları Mustafa Altinkaynak
81 SS-41 Covid-19 PCR+ Geriatrik Popülasyonda Elektrolit İmbalansının Sıklığı ve Mortalite ile İlişkisi Semih Kalyon
82 SS-42 Papiller Tiroid Karsinomu ve Paratiroid Adenomu Birlikteliği: Tek Merkez Deneyimi Murat Çalapkulu
91 SS-43 Tiroid Hormon Replasmanı Alıp Demir Eksikliği Anemisi Olan Ötiroid Hastaların Parenteral Demir Tedavisi sonrası Replasman İhtiyacı Azalır Mı?: Prospektif Bir Gözlemsel Çalışma Mehmet Güven
92 SS-44 Covid-19 pnömonisi nedeniyle yatarak tedavi gören hastalarda hipertansiyonun pratik inflamasyon parametreleri, hızlı covid ciddiyet indexi (qCSI) ve hastalık şiddeti ile ilişkisi Müge Bilge
93 SS-45 İnme Nedeni Olarak Kronik Sistemik Kapiller Kaçış Sendromu: Olgu Sunumu Ve Literatür İncelemesi Esin Avşar
94 SS-46 Yaş Gruplarına Göre Covid-19 Seyrinin Değerlendirilmesi: Şehir Hastanesi Deneyimleri Şengül Aydın Yoldemir
95 SS-47 Covid-19 pnömonisi nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda diabetes mellitus sıklığı ve prognoza etkisi Büşra Tomar
96 SS-48 Pandemi öncesi antiagregan kullanımının Covid-19 pnömonisine etkisi Nevra Karademir
97 SS-49 Yatan Hastalarda Nütrisyon Durumunun Değerlendirilmesi Oguz Kagan Bakakloglu
99 SS-50 Astım bronşiyale tanılı covid-19 pnömonisi nedeniyle yatarak tedavi gören hastalarda curb-65 ve qSOFA indekslerinin hastalık şiddeti ve mortalite ile ilişkisi Işıl Kibar Akıllı
101 SS-51 COVID-19 Pnömonisini Sonrası Gelişen Nadir Komplikasyon: Spontan Pnömotoraks Şengül Aydın Yoldemir
103 SS-52 Covid-19 enfeksiyonunda tiroid hastalıkları Özgür Altun
104 SS-53 Polikistik over sendromu (PKOS) hastalarında ortalama trombosit hacminin ölçülmesi Gülsüm Gönülalan
105 SS-54 Covid-19 pnömonisi nedeniyle yatarak tedavi gören koroner arter hastalığı tanılı hastalarda plazma elektrolit düzeylerinin mortalite ile ilişkisi Aylia Yeşilova
109 SS-55 Akut Pankreatitte Splanknik Ven Trombozu: 2 Yıllık, Tek Merkez Sonuçları Berrin Yalınbaş Kaya
112 SS-56 Covid-19 enfeksiyonu esnasında eozinofil/lenfosit ve C-reaktif protein/albümin oranlarının mortalite tahmini üzerine etkisinin değerlendirilmesi Perihan Özkan Gümüşkaya
116 SS-57 Polikistik over sendromu hastalarında vücut kitle indeksi sınıflamalarına göre metabolik parametrelerin karşılaştırılması Zeynep Ece Demirbaş
 Kongreye Kalan
 Duyurular
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  11 Mart 2021
 • Kongre Bitiş Tarihi
  14 Mart 2021
 • Kongre Yeri
  www.dijitalkongre.com
 • Bildiri Son Gönderim Tarihi
  31 Ocak 2021
 Düzenleyenler