BİLDİRİLER

Sözel Sunumlar

16 Mart 2019, Cumartesi
Salon B
Sözel Sunum - 1
Sunum Saati Abs. Ref. Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
13:00 13:06 70 SS-001 Acil Dahiliye Polikliniğimize başvuran Üst GİS kanamalı hastaların profili: Kısa bir bakış Arzu Cennet Işık
13:06 13:12 80 SS-002 Acil Servisteki Akut Böbrek Enfarktüslü Hastalar Zeynep Altın
13:12 13:18 8 SS-003 Hipofizer ve Sekonder İmmün Yetmezlikli Bir Olgu: Kistik Fibroz Eyyüp Taşdemir
13:18 13:24 24 SS-004 İnsülin Kullanan Diabetes Mellituslu Hastalarda Teknolojik Cihaz Kullanımı ve Teknolojiye Uyumun Diyabet Kontrolü Üzerine Etkisi İrem Yüksel
13:24 13:30 50 SS-005 Metforminin Trigliserid/HDL oranına etkisi var mıdır? Müzeyyen Eryılmaz
13:30 13:36 62 SS-006 Gestasyonel diyabetli hastalarda tedavi uyumunun maternal-fetal kliniğe etkisi Selvihan Beysel
13:36 13:42 100 SS-007 Hipotroidisi olan hastalarda b12 vitamini, d vitamini düzeyleri ve bunların antitiroid peroksidaz antikorları ile arasındaki korelasyon Hanife Şerife Aktaş
13:42 13:48 35 SS-008 Obezitesi olan hastalarda D vitamini düzeyi ve depresyon ilişkisi Feray Akbaş
13:48 13:54 49 SS-009 İleri yaşta prezente olan bir gaucher olgusu Göktuğ Sarıbeyliler
13:54 14:00 57 SS-010 Ga-68 DOTA-TATE PET/BT ile lokalize edilen ektopik ACTH sendromu Ayşe Merve Çelik
Sözel Sunum - 2
14:00 14:06 68 SS-011 Spontan Solunum Arresti ile Gelen Bir Plonjon Guatr Vakası Dilek Güven Taymez
14:06 14:12 71 SS-012 Tiroid sitolojisi BETHESDA 3 önemi belirsiz atipi olan nodüllerin histopatolojik incelemesi Mustafa Çalışkan
14:12 14:18 2 SS-013 Karaciğer transplantasyonu sonrası rekürren hepatit C tedavisinde ledipasvir / sofosbuvir ± ribavirin kombinasyonunun etkinliği Mustafa Salih Akın
14:18 14:24 5 SS-014 Endotrophin Düzeylerinin Hepatosteatoz Patogenezi Ve Şiddeti İle İlişkisi İlkim Deniz Toprak
14:24 14:30 23 SS-015 Non-alkolik hepatik steatozda glikoz metabolizması ve insülin direnci Demet Cekdemir
14:30 14:36 59 SS-016 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Metisiline Dirençli {Staphylococcus aureus} Suşlarında Vankomisine Karşı Değişik Düzeylerde Direnç Araştırması Didem Akal Taşcıoğlu
14:36 14:42 86 SS-017 Osteoporotik dorsal vertebra fraktürlerin erken tanısında değerlendirme ölçekleri Gülçin Şahingöz Erdal
14:42 14:48 29 SS-018 Yatarak tedavi gören veya polikliniğe başvuran geriatrik hastalarda kırılganlık ve depresif duygu durum arasındaki ilişki Banu Büyükaydın
Sözel Sunum - 3
16:30 16:36 31 SS-019 Demir Karboksimaltoz: Klinik Pratikte Kullanım Tecrübeleri Fatih Orkun Kundaktepe
16:36 16:42 36 SS-020 Hepatit C Virüsü Taraması ve Eliminasyonu İçin Yalnızca Anti-HCV Bakılması Yeterli Midir? Rabia Deniz
16:42 16:48 84 SS-021 Düşük Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Kalp Yetersizliği Hastalarında Galektin-3 Düzeyleri ve Fragmente QRS Arasındaki İlişki İlkim Deniz Toprak
16:48 16:54 11 SS-022 Kappa Hafif Zincir Myelomu Rahman Köseoğlu
16:54 17:00 18 SS-023 PERİTON DİYALİZİ İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA ALBUMİN DÜZEYLERİ ve SAĞKALIM İLİŞKİSİ Pınar Yıldırım
17:00 17:06 32 SS-024 Erken dönem böbrek yetmezliğinde Hipoxia inducible factor-1 alfa düzeyinin rolü ve biyokimyasal ve enflamatuar parametrelerle ilişkisi Feray Akbaş
17:06 17:12 42 SS-025 Kontrast nefropatisinin erken tanısında NGAL’in yeri ve prognostik önemi Şahin Laçin
17:12 17:18 43 SS-026 Hemodiyalizde Çıkış Serum Kalsiyum Düşüklüğü Artmış Mortalite İlişkilidir Özgür Can
17:18 17:24 72 SS-027 Cilt Döküntüsü ile prezente olan Akut İntersitisyel Nefrit Vakası Mehmet Bankir
17:24 17:30 9 SS-028 Sebebi bilinmeyen ateş ile prezente takayasu arteriti olgusu Banu Betül Kocaman
Bildirilerin sunulabilmesi için yazarların kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

E-Poster Sunumlar

Abs. Ref. Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
75 PP-001 İnfertil Hastalarda Obezitenin Sperm Parametreleri Üzerine Etkisi Engin Kölükçü
92 PP-002 Hematüri ile Klinik Bulgu Veren Primer Hiperparatiroidi: Olgu sunumu Engin Kölükçü
94 PP-003 Morbid Obez Hastada Spinal Anestezi Altında Endoskopik Mesane Taşı Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Engin Kölükçü
95 PP-004 İnfertil Hastalarda Obezitenin Reprodüktif Hormonlar Üzerine Etkisi Engin Kölükçü
97 PP-005 Akut İdrar Retansiyonu İle Başvuran Obez Hastalarda Perkütan Suprapubik Sistostominin Güvenirliği ve Etkinliği Engin Kölükçü
12 PP-006 Yaşlı hastalarda görülen uzamış hipoglisemi olgusu Özge Kurtkulağı
76 PP-007 Rutin Sağlık Taraması yapılan Bireylerde Vitamin D Düzeyleri Burak İnce
83 PP-008 Geç tanı alan tip 1 poliglandüler sendrom olgusu Asım Tekin
87 PP-009 Diyabet Komplikasyonları olan ve olmayan Tip 2 diyabet hastalarındaki Homosistein ve PON-1 aktivitesi düzeylerinin HOMA-IR ve diğer biyokimyasal parametrelerle ilişkisi Pınar Karakaya
7 PP-010 Plummer-Vinson Sendromu ve Disfalji Rahman Köseoğlu
30 PP-011 İnterferon-beta 1b ilişkili toksik hepatit Iskender Ekinci
34 PP-012 Akut Pankreatitli Bir Hastada Görülen Geçici Eozinofili, Troponin ve CK-MB Yükselmesi Gülçin Şahingöz Erdal
47 PP-013 Nadir bir olgu: Gastrik Ksantom Arzu Cennet Işık
53 PP-014 Sarılık ve Transaminaz Yüksekliği ile Prezante Leptospirozis Fatma Temiz
67 PP-015 Mayalanmış Ev Yoğurdunun Helikobakter Pylori Eradikasyonuna Etkisi Şengül Aydın Yoldemir
74 PP-016 Crohn hastalığı nedeni ile takipli genç erkek hastada anti-TNF tedavi sonrasında gelişen Intestinal Tbc olgusu Atay Can Kula
82 PP-017 Kolanjit Atağı İle Prezente Olan Caroli Hastalığı Damla Gül Karaböcek
3 PP-018 Multisistemik tümörler ve lezyonlarla seyreden genetik sendrom: Birt–Hogg–Dubé Gazi Çapar
6 PP-019 Fenitoin kullanımı sonrası gelişen agranülositoz vakası Rahman Köseoğlu
14 PP-020 Vildagliptin Kullanımı Sonrası Bulantı, Kusma ile Başvuran bir Tip 2 Diyabet Vakası Burçin Meryem Atak
15 PP-021 Nedeni bilinmeyen ateşin nadir bir sebebi: Adrenal yetmezlik Iskender Ekinci
16 PP-022 Sekonder sifiliz ve HIV birlikteliği: Vaka sunumu Iskender Ekinci
27 PP-023 Rutin Hemodiyaliz Hastasında Karboplatin Bağımlı Hipopotasemi Deniz Cengiz
38 PP-024 Etilizime Bağlı Hipomagnezemi ve Hipokalsemi ile Başvuran Olgu Deniz İncaman
45 PP-025 Nutcracker sendromu ve superior mezenterik arter sendromu birlikteliği: olgu sunumu Atilla Olgaç
52 PP-026 Galaktore ile başvuran bir Glial Tümör Olgusu Arzu Cennet Işık
79 PP-027 Kırılgan Hastada Polifarmasi Zeynep Altın
81 PP-028 Arayan Bulur: Çölyak Hastalığı Zeynep Altın
85 PP-029 Esansiyel Trombositozlu Bir Hastada Nüks ile Seyreden Büllöz Pyoderma Gangrenosum Olgusu Betül Köstek
91 PP-030 Trombotik Trombositopenik Purpura'da erken plazmaferezin agresif klinik seyir üzerine olumlu etkisi Selman Baran
4 PP-031 Hematolojinin az bilinen yüzü: Castleman Hastalığı Naci Şenkal
13 PP-032 Soğuk aglütinin hastalığı ile kendini gösteren Waldenström Makroglobinemisi: Olgu Sunumu Fehmi Hindilerden
19 PP-033 Yeni Tanı Konulan Polistemia Vera Vakası Zeynep Koç
28 PP-034 Asit İle Başvuran Nadir Bir Agresif Sistemik Mastositoz Vakası Muzaffer Ece Hakan Şahin
41 PP-035 İntravenöz Demir Replasmanına Bağlı Gelişen İatrojenik Hemokromatoz Vakası Eren Şahin
37 PP-036 İzole Aspartat Aminotransferaz Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Makro-AST Rabia Deniz
56 PP-037 Kapesitabin İlişkili Koroner Vazospazm Olgusu Kübra Yıldız Tokatlıoğlu
93 PP-038 Nadir Bir Üriner Retansiyon Nedeni: Fowler Sendromu Engin Kölükçü
99 PP-039 İzole Proteinuri ile Seyreden IgA Nefropatisi Deniz Cengiz
17 PP-040 Feniramidol ilişkili akut tubulointerstisyel nefrit Iskender Ekinci
20 PP-041 Medya, Bitki Kürleri ve Organ Yetmezliği Zeynep Koç
33 PP-042 Behçet Hastalığının Seyrinde Bağımsız Bir Risk Faktörü Olarak Non-Aftöz Başlangıç Muhammed Aydın
39 PP-043 Nadir Bir Birliktelik: IgG4-İlişkili Mezenterit ve Ankilozan Spondilitli Bir Olgu Sibel Ocak Serin
40 PP-044 Tofasitinib tedavisi altında deri tutulumu ile prezente olan B hücreli lenfoma olgusu Sibel Ocak Serin
44 PP-045 Sigara İçmenin Behçet Hastalığının Başlangıç ve Seyri Üzerine Etkisi Muhammed Aydın
Bildirilerin sunulabilmesi için yazarların kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

Bildiri Sistemine ulaşım için : www.abstractagent.com/2019ichastaliklari

Bildiri Ödülü

Bildiri değerlendirme kurulunun seçeceği en iyi üç bildiriye "Romatizma Derneği Prof. Dr. Nihat Dilşen Ödülü" verilecektir.

Ödüller;

1.lik Ödülü: 5.000 TL
2.lik Ödülü: 3.000 TL
3.lük Ödülü: 2.000 TL

Bildirilerin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi www.ichastaliklarigunleri.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 14 Şubat 2019

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları seklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet baslığının sadece ilk harf büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak Bildiri Değerlendirme Komisyonları’nca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sözel veya poster sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir.

Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Kongreye Kalan
Duyurular
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  14 Mart 2019
 • Kongre Bitiş Tarihi
  17 Mart 2019
 • Kongre Otelleri
  NG Sapanca Hotel (ANA OTEL)
  Richmond Nua Hotel (YAN OTEL)
 • Richmond Nua Hotel 'de
  14 yaş altı çocuk kesinlikle kabul edilmemektedir. Devamı..
 • Kayıt ve Konaklama için son isim bildirme tarihi
  28.02.2019
 • Kayıt ve konaklama ücretleri için son ödeme tarihi
  15.02.2019
 • Kayıt ve konaklama taleplerinin son iptal tarihi
  14.01.2019
 • Kayıt ve konaklama son isim değişiklik tarihi
  28.02.2019
Düzenleyen
 
D Event Turizm Organizasyon
Copyright © 2019 Tüm Hakları Saklıdır